در صورت نارضایتی از کالا این امکان داده شده که پول برگشت داده شود.